Публікації

Наукові засади вивчення сільських депресивних територій

М.О. Барановський

Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України

Монографія

У монографії розкрито теоретичні, методологічні та методичні основи суспільно-географічних досліджень депресивних територій України. Охарактеризовані причини, чинники та механізми формування депресивних регіонів, визначені характерні риси та ознаки сільських депресивних територій. Здійснено характеристику головних підсистем сільських територій України, визначені головні чинники та показники депресивності сільської місцевості, проведено делімітацію сільських депресивних територій на рівні адміністративних районів, визначені їх типи, здійснено комплексну типологію сільських територій України. Сформульовані загальні підходи, механізми та принципи стимулювання розвитку сільських депресивних територій, визначені та охарактеризовані основні напрямки активізації їх розвитку. Розглянуті джерела фінансування заходів із подолання стану депресивності сільських територій, визначені їх прогнозні обсяги на період до 2015 р. На прикладі сільських районів Чернігівської області розкриті підходи до розробки програм стимулювання розвитку та подолання стану депресивності сільських територій.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців із суспільної географії, регіональної економіки, економіки аграрної сфери, для усіх тих, кого цікавлять питання регіональної політики, сільського розвитку, кому не байдужі проблеми села та сільського соціуму.

Завантажити

Трансформація господарства постіндустріальних країн

Валентина Смаль

Трансформація господарства постіндустріальних країн: наукові засади суспільно-географічного дослідження

Монографія

У монографії розкрито основні теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження структурної трансформації економіки на стадії постіндустріального розвитку. Проаналізовано зміни, що відбулись у галузевій та територіальній структурі господарства постіндустріальних країн. На прикладі країн Євросоюзу виявлено взаємозв’язки між рівнем розвитку та сформованою у постіндустріальну добу галузевою структурою господарства країн та регіонів. Означено та проаналізовано основні складові постіндустріальності розвитку. На основі запропонованої методики визначено рівень постіндустріального розвитку країн та регіонів Європейського Союзу. Здійснена оцінка рівня постіндустріального розвитку України у порівнянні з країнами Євросоюзу.

Для дослідників, викладачів, аспірантів, студентів, управлінців-практиків, фахівців із суспільної географії, економіки, соціології, для усіх тих, хто цікавиться питаннями постіндустріальних трансформацій економіки.

Сільські депресивні території Полісся

М.О. Барановський,  О.В. Барановська,  О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Н.О. Кравченко, В.І. Куценко, В.В. Смаль, І.В. Смаль

Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації

Монографія

У монографії розкрито теоретичні, методичні та практичні підходи до вивчення сільських територій Полісся. Поглиблено сутність поняття “сільська депресивна територія”, узагальнено світові та вітчизняні підходи до виокремлення сільських проблемних територій та визначення критеріальних меж депресивності, здійснено аналіз механізмів їх формування відповідно до існуючих теорій та концепцій регіонального розвитку. Проаналізовано макроекономічні показники, промисловий, аграрний, транспортний, фінансовий потенціали, розкрито тенденції демографічного та соціального розвитку регіонів Полісся. На основі обрахунку інтегрального показника розвитку сільських територій здійснено делімітацію депресивних районів Полісся, визначено їх типи, розроблено підходи до стимулювання розвитку проблемних територій регіону. Охарактеризовано напрямки реформування аграрного сектора, системи міжбюджетних відносин і податкової політики, стимулювання транскордонного співробітництва, сільського туризму для активізації розвитку сільських депресивних територій Полісся.

Для науковців, державних управлінців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців із регіональної економіки, економіки аграрної сфери та суспільної географії.

Чернігівщина

О.В. Барановська, М.О. Барановський, В.В. Смаль, І.В. Смаль

Чернігівщина: природа, населення, господарство (комплексне географічне дослідження)

Монографія

Розкрито історико-географічний нарис та особливості географічного положення Чернігівської області, охарактеризовано природу та ресурсний потенціал регіону, проаналізовано демографічні та розселенські аспекти його населення, здійснено аналіз розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту та сфери послуг Чернігівської області, охарактеризовано екологічну ситуацію в регіоні, здійснено комплексне районування області за показниками соціально-економічного розвитку.

Рекреаційно-туристичні ресурси України

Н.О. Алєшугіна, О.В. Барановська, М.О. Барановський, О.О. Зеленська, І.В. Смаль, І.М. Філоненко

Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства

Навчальний посібник

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні засади дослідження та раціонального використання туристичних ресурсів, подано загальну характеристику природних, природно-антропогенних та антропогенних туристичних ресурсів України. Охарактеризовано туристичні ресурси туристичних районів та адміністративних областей України.

Рекомендується викладачам і студентам туристичних спеціальностей географічних, історичних, економічних факультетів вищих навчальних закладів,  фахівцям сфери туризму.

В'їзний туризм

П.Ф.Коваль, Н.О.Алєшугіна, Г.П.Андрєєва, О.О.Зеленська, Т.В.Григор’єва, О.Г.Пархоменко, В.Б.Дудко, М.О.Михайловський, С.І.Бондар

В’їзний туризм

Навчальний посібник

У посібнику розкрито теоретичні, нормативно-правові та організаційні засади в’їзного туризму. Висвітлено історію розвитку в’їзного туризму в Україні, узагальнено принципи, на яких він базується, та фактори, що на нього впливають. Розкрито особливості роботи туроператорів щодо формування турпродукту, а також специфіку технологій обслуговування іноземних туристів. Аналізується туристичний потенціал України та його придатність для організації в’їзного туризму. Приділено увагу інформаційно-логістичному забезпеченню в’їзного туризму.

Для фахівців сфери туризму, викладачів та студентів туристичного фаху географічних, історичних, економічних факультетів вищих навчальних закладів.

Читати

Национальная и региональная экономика

Барановский Н.А.

Поляризация пространственного развития Украины: глубина, причины, следствия, пути преодоления

Монографія

На примере главных макроэкономических показателей охарактеризовано глубину поляризации экономического пространства Украины, показано основные негативные следствия этого процесса в виде формирующихся депрессивных территорий, осуществлено критический анализ научных подходов  к определению причин асимметричности регионального развития, обосновано закономерность усиления поляризации пространства  страны в условиях трансформации территориальной организации  общества, раскрыто подходы к решению проблем региональных диспропорций в Украине.

Глобальні виклики сучасності

Б. П. Яценко, В. К. Кіптенко, В. В. Смаль, О. І. Гапченко, І. Г. Смирнов; ред.: В. К. Кіптенко, Б. П. Яценко

Глобальні виклики сучасності. Суспільно-географічний вимір

Монографія

Подано сучасні уявлення про глобалізаційні мегатренди й виклики у функціонуванні світосистеми в контексті глобазації та деіндустріалізації, цифрової асиметрії, суспільно-географічної ідентичності у інтернет-сегменті інформаційного простору світосистеми, мультикультуралізму, цивілізаційних викликів та соціальних проблем, національної кункурентоспроможності й регіональної безпеки, глобалізації світового ринку зброї, тероризму, наркотрафіку, суїцидального феномену.

Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України

Барановський М.О

Диференціація аграрного виробництва України: причини та наслідки для продовольчої безпеки країни і сталого розвитку сільських територій

Розкрито важливість аграрної сфери для соціально-економічного розвитку України, її продовольчої безпеки, встановлено просторові відмінності у виробництві сільськогосподарської продукції у розрізі регіонів та адміністративних районів України, визначено причини деградації сільських територій, диференціації аграрного виробництва та поляризації сільського простору, окреслено шляхи стимулювання розвитку сільських територій, визначено три напрямки стратегії розвитку різних типів сільських районів України.

Регіональне управління: інноваційний підхід

Бутко М.П., Зеленська О.О., Зеленський С.М. та ін.

Регіональне управління: інноваційний підхід

Навчальний посібник

Навчальний посібник присвячено теоретико-методологічним і прикладним проблемам формування парадигми управління регіоном за умов економічних трансформацій.

У посібнику розроблено теоретичні засади інноваційного підходу до управління регіоном і на основі комплексного аналізу сучасного стану розглянуто практичні аспекти управління регіональним розвитком за умов упровадження нової стратегії розвитку України. Розкрито соціальну складову нової парадигми регіонального розвитку; висвітлено проблеми формування та функціонування регіональних ринків цінних паперів, фінансових ресурсів, товарів і послуг; розглянуто управлінські проблеми, пов’язані з інноваційно-інвестиційною діяльністю й екологічними процесами в регіоні; визначено стратегічні напрями активізації зовнішньоекономічної діяльності регіональних економічних систем, проблеми формування конкурентоздатного господарства регіону.

Бюджетний менеджмент

Коваленко Л.О., Зеленський С.М., Забаштанський М.М.

Бюджетний менеджмент

Навчальний посібник

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні і практичні аспекти бюджетного менеджменту, механізм його функціонування. Значну увагу приділено плануванню та виконанню бюджетів за доходами і видатками як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні. Розкрито зміст системи казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, обліку та звітності виконання бюджетів, порядку проведення контролю за виконанням бюджетів, сучасні інформаційні технології, які використовуються у процесі виконання бюджетів, а також світовий досвід бюджетного менеджменту.

Рекреаційне господарство Полісся

Н.О. Кравченко

Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку

Монографія

У монографії висвітлюються питання розвитку рекреаційного господарства на депресивних територіях Поліських регіонів України. Значну увагу приділено узагальненню понятійно-термінологічного апарату рекреації та туризму, дослідженню закономірностей та факторів функціонування даної сфери, розробці методичних основ її дослідження на регіональному рівні. Проведено SWOT-аналіз розвитку рекреаційного господарства на Поліссі, охарактеризовано його сучасний стан. Визначено основні проблеми розвитку галузі в регіоні, запропоновано шляхи їх подолання. Запропоновано концепцію розвитку рекреаційного господарства на Поліссі.

Для наукових співробітників, працівників рекреаційної сфери, викладачів, аспірантів, студентів.