Депресивні аграрні території Полісся: особливості розвитку та санації

Economy

Проект присвячено  вивченню особливостей формування депресивних аграрних територій Полісся, визначенню головних причин їхнього утворення, розробці нових концептуальних підходів до формування системи організаційно-фінансових, виробничих, позааграрних, соціальних, інфраструктурних та інвестиційних заходів стимулювання розвитку проблемних аграрних територій.

Експерти центру, залучені до виконання проекту:

Микола Барановський

Головна ціль даного проекту:

вивчення особливостей формування депресивних аграрних територій Полісся, визначення головних причин їхнього утворення, розробка нових концептуальних підходів до формування системи заходів стимулювання розвитку проблемних аграрних територій.

Результати теоретичного характеру:

 1. розроблено науково-змістовну сутність поняття “депресивна аграрна територія”, визначені її характерні риси та ознаки;
 2. здійснено розмежування дефініцій “сільська територія”, “сільська місцевість”, “сільський район”;
 3. здійснено науковий аналіз існуючих у світовій та вітчизняній практиці підходів до виокремлення сільських депресивних територій;
 4. сформульовано загальний алгоритм дослідження депресивних аграрних територій;
 5. розкрито механізми формування сільських проблемних територій;
 6. розроблено загальні підходи та принципи активізації розвитку сільських депресивних територій Українського Полісся.

Результати прикладного характеру:

 1. здійснено оцінку чинників, які впливають на формування депресивності аграрних територій Полісся;
 2. проведено аналіз природно-ресурсного, фінансового, соціального-економічного потенціалів, стану екологічної ситуації регіонів Полісся;
 3. проведено делімітацію депресивних аграрних територій Полісся на основі величини інтегрального показника депресивності;
 4. здійснено комплексну типізацію районів областей Полісся на основі карт самоорганізації Кохонена;
 5. розроблено загальну систему напрямків стимулювання розвитку сільських депресивних територій, яка включає перелік організаційно-фінансових (посилення активності сільських територіальних громад, удосконалення системи управління сільськими територіями, оптимізація місцевих податків і зборів тощо), виробничих (запровадження інноваційних технологій в аграрному секторі, стимулювання зростання товарності селянських господарств, формування крупнотоварних господарств, розвиток точок “росту” сільських територій), позааграрних (сільський зелений туризм, обслуговуючі кооперативи, транскордонне співробітництво, народні промисли), соціальних (мотивація зростання продуктивної зайнятості сільського населення, створення нових робочих місць, зростання доходів сільських мешканців, посилення мобільності сільського населення), інфраструктурних (покращання якості житлового фонду, розбудова транспортної інфраструктури) та інвестиційних (дорадчі служби, кредитні спілки, ринок земель сільськогосподарського призначення тощо);
 6. сформовано систему заходів стимулювання розвитку різних типів сільських проблемних територій;
 7. на прикладі Чернігівської області розкриті можливості використання SWOT-аналізу для розробки окремішних заходів підтримки вразливих категорій проблемних територій, здійснено прогнозування показників депресивності сільських територій на період до 2015 р., здійснено оцінку можливих змін у рейтингу сільських депресивних районів Чернігівського регіону у 2015 р.

За результатами виконання проекту було опубліковано колективну монографію “Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації”, індивідуальні монографії “Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України” (автор – Барановський М.О.), “Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку” (автор – Кравченко Н.О.), 46 статей у географічних та економічних часописах, збірниках наукових праць та 16 матеріалів наукових конференцій.

Завантажити матеріали дослідження

Sorry no post found.

 • Рік виконання: 2016
 • Експерт: Микола Барановський
 • Мета проекту: